Drogpolicy

Gemensamma regler som riktlinjer och till stöd för medlemmarna.

 SK Bore | Dopingsäkrad förening 

DROGPOLICY FÖR SK BORE

SK Bore är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.

Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och till stöd för medlemmarna.

TOBAK och ALKOHOL

Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak eller alkohol. Som ungdomsledare måste man tänka sig för i sitt tobaksbruk i samband med träningar och tävlingar.

FÖLJAND REGLER GÄLLER ALKOHOL

 • Man får inte dricka alkohol under resor, läger och tävlingar när man har ansvar för sina ungdomar, detta gäller även ledare som har ansvar för ungdomar.
 • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
 • Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare/aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symtom på problem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.

DOPINGSÄKRAD FÖRENING:

Styrelsen har gått Antidoping Sveriges utbildningen ”Vaccinera klubben mot doping”. Genom utbildningen har vi skaffat värdefulla kunskaper och verktyg i arbetet mot doping:

 • en handlingsplan med förebyggande åtgärder
 • en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping
 • viktig kunskap som förebygger doping
 • metoder att förmedla kunskap inom klubben

NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT:

Blir man ombedd att ställa upp på dopingtest måste man göra det.

All hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar eller äldre aktiva använt narkotika eller dopingpreparat gör vi följande:

 • Rapporterar till respektive specialidrottsförbund.
 • Enskilt samtal, kontakt med föräldrar (gäller ungdomar) och kontakt med sociala myndigheter.

Ingen av våra ledare får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi följande:

 • Enskilt samtal och kontakt med polis.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt, ledarna och ungdomarnas föräldrar. Det yttersta ansvaret ligger på ledare och styrelse dit man som ungdom eller förälder kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

SK Bore har tagit beslut att alla aktiva, ledare och övriga medlemmar inom föreningen som är med i arrangemang, skall på ett så trafiksäkert sätt som möjligt transportera sig till dessa.

 • Alla resor till tävlingar skall ske med vana bilförare.
 • I de fordon som hyrs in av föreningen skall all säkerhetsutrustning vara i gott skick och vara godkänd av Svensk bilprovning.
 • Vidare skall de hastighetsbestämmelser som gäller för den aktuella vägen hållas och för övrigt skall de trafikregler som finns följas.
 • Detta gäller samtliga fordon som används.
 • Vid transporter med bussar och personbilar skall samtliga i fordonet använda säkerhetsbälte, där så är möjligt.
 • Är transporten ordnad av SK Bore ska lista lämnas in innan avfärd på vilka som sitter på vilken plats i de fordon som används. Varje sektion gör upp sina rutiner för detta.
 • SK Bore skall verka för att cykelhjälm används vid färd med cykel samt att cykelbelysning används under mörker.
 • Vid träning på väg skall reflexväst användas, när det gäller cykel, rullskidor, inlines, rullstol och liknande skall även hjälm användas.
 • SK Bores medlemmar skall följa denna trafiksäkerhetspolicy.